Львовский Церковный Собор 1946 г. Причины и последствия.(пол.)

image_pdfimage_print

Снимок экрана 2015-06-15 в 16.11.44Львовский Церковный Собор 1946. Причины и последствия.(пол.)

Książka ks. prot. dra Rościsława Jaremy była przedłożona w Chrześ- cijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie jako rozprawa doktorska. Autor obronił ją z wynikiem pozytywnym. Obecnie zostaje przedłożona do druku. Treść książki dotyczy najnowszej historii Kościoła prawosław- nego i rzymskokatolickiego obrządku greckokatolickiego usytuowanych na terenie Ukrainy.

Książka napisana została na podstawie bogatego materiału źródłowego. Sprzyjał temu fakt otwarcia archiwów byłego ZSRR. Umożli- wiło to odsłonięcie wielu nieznanych faktów, w tym materiałów do- tyczących soboru we Lwowie 1946 roku. Tragizm tamtych dni przebiega przez systemowe zestawienie statystyczne, analizy socjologiczne, nieprze- kraczające określonych ram naukowych.

В формате PDF >>